keravalaiset 2017 - projekti 

Tämä on Hannu ja Kerttu ry:n keväällä 2017 toteutetun Keravalaiset- 2017 projektin loppuraportti. Keravalaiset- 2017 toteutettiin vapaaehtoistyön voimin ja sen onnistumiseen on osallistunut useita kiitoksen ansaitsevia tahoja.

Kuten myös itse käytimme tähän projektiin satoja työtunteja, Te annoitte meille aikaanne, tietämystänne ja voimavarojanne, eikä se mennyt hukkaan. Projektia olivat aktiivisesti toteuttamassa ja tietoa keräämässä yhdistyksen hallitus 2017, jonka yhteistyötä ilman tämä kaikki ei olisi ollut mahdollista. Kiitos siis vielä:

Päivi Wilén, Laura Jarva, Juha Vuorensyrjä, Marjo Becklin, Heli Karhu ja Tuula Lind.

Hannu ja Kerttu ry:n jäsenistö oli toiminnassa mukana ja tukenamme alusta loppuun saakka ja innovatiivisten kehitysideoidensa lisäksi he toivat suuren panoksen projektin onnistumiseen. Oli kyse kyselyn jakamisesta sosiaalisessa mediassa, julisteiden levittämisestä, tai vaatteiden lajittelemisesta hyväntekeväisyystapahtumassa, jäsenemme olivat aina valmiina toimimaan. Yhdistys ja minä kiitämme teitä esimerkillisestä työpanoksestanne.

Keravalaiset- 2017 projektilla oli myös useita yhteistyökumppaneita, joille haluamme esittää kiitoksemme:

Keravan Helluntaiseurakunta, Hyvä kasvaa Keravalla-liike, Suomen Punainen Risti-Kerava, Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys, Mannerheimin lastensuojeluliiton Keravan yhdistys, Kellobaari, FinFami-omaiset mielenterveystyön tukena, Keravan Lyömätön-linja ja Keravan kaupunginkirjasto.

Kiitos teille arvokkaasta työstä ja erityisesti yhteistyöstä. Hannu ja Kerttu ry:n yksi ensisijaisimmista tavoitteista on lisätä paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja kiitämme teitä, että näytitte kanssamme esimerkillistä mallia asiakaslähtöisen ja yhteisöllisen työn toteuttamiseksi.

Toivokaamme, että tämä kaikki on vasta alkua.

tiivistelmä

Kerava kasvavana ja varakkaana kaupunkina tarjoaa asukkailleen runsaasti palveluja, joista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mielenterveys- ja päihdeongelmaisille, sekä syrjäytyneille ovat olleet viime vuosina hyvinkin vaatimattomat. Paikalliset mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat kokeneet viime vuosina huomattavasti muutoksia ja eri toimijoiden yhteinen linja puuttuu Keravalta. Alkuvuodesta hyväksyttiin kunnallinen mielenterveys- ja päihdestrategia, joka vielä käytännössä toteutumatta ja nämä eri seikat aiheuttavat palvelunkäyttäjille haasteita saada apua ja tukea ongelmiinsa.

Kaupungin kasvava työttömyys, rikollisuus ja päihteiden takia vuodeosastolla olleiden määrä kertovat syrjäytymisen lieveilmiöiden esiintymisestä karua kieltään, kun ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen jäävät liian vähäisiksi palveluverkostossa.

Tämä projekti toteutettiin selvittämään keravalaisten mielenterveys- ja päihdeongelmien tasoa, sekä syrjäytymisen lieveilmiöitä. Tavoitteena oli siis selvittää,  minkälaisia ongelmia vastaajat itse kokivat ja jos ongelmia ilmeni, kuinka moniongelmaisia vastaajat olivat. Keravan tilastot kertovat vain maksettujen palveluiden käytöstä, eivätkä näin ollen kerro realistisesti ilmiöiden esiintymisen todellista luonnetta. Halusimme myös mahdollisimman asiakaslähtöisen näkemyksen palvelujen ja niiden kehittämisen tarpeesta.

Hannu ja Kerttu ry keräsi 16.2 – 20.3.2017 välisenä aikana Keravalaisilta vastauksia anonyymeihin kyselykaavakkeisiin sähköisesti ja manuaalisesti. Tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja katsaus Keravan asukkaista, jossa tavoitettaisiin myös mahdollisimman paljon syrjäytyneitä ja heikomman terveydentilan omaavia asukkaita, joiden ääni jää normaalisti kuulumatta. Tähän tavoitteeseen päästiin.Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 474 kappaletta, joista sähköiseen kyselyyn vastasi lähes 70% (298 hlö).

Projektin keskeiset tulokset:

  • Vastaajien läheisistä 52,78% oli päihde- tai mielenterveysongelmia.

  • Vastaajista mielenterveysongelmia oli 31,34% ja aiemmin mielenterveysongelmia oli ollut 7,46%. Tämä tarkoittaa, että mielenterveyspalvelujen potentiaalisia käyttäjiä on vastaajista yhteensä 38,8%.

  • Päihdeongelma oli 22,39 % vastaajista ja aiemmasta päihdeongelmasta raportoi 7,46 % vastaajista. Päihdepalvelujen potentiaalisia käyttäjiä on siis yhteensä Keravalla 29,85%.

  • Kyselyn suonensisäistä käyttöä ja tartuntatauteja koskevat kysymykset olivat niin arkaluontoisia, että vastausprosentti laski huomattavasti näiden kohdalla. Kysymykseen vastanneista kuitenkin 13,57 % kertoi käyttävänsä suonensisäisesti päihteitä ja tartuntatauti oli yhdellä kahdestakymmenestäviidestä.

  • Kehitettävistä toimintatoiveista suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi selvästi matalan kynnyksen päiväkeskustoiminta. Vastaajat kokivat akuuttiajat terveydenhuoltoon sekä vertaistukitoiminnan kehittämisen hyvin tärkeiksi. Vastaajat antoivat myös runsaasti kehitysehdotuksia valmiiden vastausvaihtoehtojen ulkopuolelta.

 

Koska Keravalla ei ole olemassa tutkittua tietoa syrjäytyneiden, sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisten määrästä voidaan vain mm. poliisin ja kaupungin omien tilastojen valossa arvioida potentiaalisten palvelunkäyttäjien määrän olevan suurempi kuin mitä palveluja on tällä hetkellä tarjolla, tai ainakaan palvelujen pariin ei syystä tai toisesta löydetä tai haluta hakeutua. Hyvin suuri haaste on saada pahiten marginalisoituneet, kuten myös yhteiskuntaan integroituneet tukea tarvitsevat keravalaiset palvelujen piiriin ja saada heidät kiinnittymään niihin.

 

Keravalla tarvitaan rakentavaa yhteistyötä eri organisaatioiden välillä, jotta palvelunkäyttäjien tarpeeseen voidaan välittömässä lähitulevaisuudessa vastata väestönterveyden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

keravalaiset- 2017 projektiraportin pääset lukemaan kokonaisuudessaan ALLA OLEVASTA LINKISTÄ: 

​© 2016 HaKeRy

Hannu ja Kerttu ry | 040-128 1285 | Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava | toimisto (at) hannujakerttury.fi

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle