YHDISTYS JA SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hannu ja Kerttu Ry. Sen kotipaikka on Kerava ja toimi-alue on koko Suomi. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja mielenterveysongelmia, sekä niistä koituvia haittoja ihmiselle ja yhteiskunnalle. 

Yhdistyksen tarkoituksena on etsivän työn ja matalan kynnyksen palvelujen kautta saada asiakkaat palvelujen piiriin ja motivoida, sekä tukea heitä ennen laajojen tukitoimenpiteiden tarvetta ja näin tehdä niitä myös tarpeettomaksi. Tarkoituksena on myös ehkäistä ja vähentää syrjäytymistä ja lieveilmiöitä kuten mm. työttömyys, asunnottomuus, vankeusrangaistukset ja tartuntataudit. 

Yhdistys pyrkii saamaan asiakkailleen tasa-arvoista kohtelua suhteessa väestön enemmistöön ja vähentämään tukipalvelujen käytöstä tulevaa stigmaa, sekä heikon sosioekonomisen statuksen vaikutusta ihmisen elämään. 
Tarkoituksena on tarjota asiakaslähtöistä palvelua ja palveluohjausta kaikille sitä tarvitseville ihmisille ja heidän läheisilleen. Yhdistyksen tavoitteena on keskittää asiantuntijapalvelujen saaminen ja edistää siten asiakkaan mahdollisuuksia ja resurssien riittävyyttä asioidensa hoitamiseen. 

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja maailmankatsomuksellisesti sitoutumaton. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee kansainvälistä ja kotimaista yhteistyötä kuntien ja yhdistysten kanssa asiakkaan palveluntarpeen mukaan hänen oikeuksiaan, ihmisarvoaan ja etuaan valvoen ja ajaen. Yhdistys tukee ihmistä hänen valitsemallaan polulla siten, että asiakas on itse aktiivinen toimija ja näin ollen myös itse määrittää palvelutarpeensa elämisen arvoisen elämän saavuttamiseksi ja sen turvaamiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii pääasiassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen keskittämiseen, johon kuuluvat asiakkaan tarpeesta riippuen mm. asumis-, työttömyyteen liittyvät-, kuntoutus-, vertaistuki- ja hoito-työn palvelut, sekä sosiaalityön menetelmät. 

Valtakunnallisesti asiakkaat ja yhdistyksen jäsenet toimivat myös asiantuntijoina asiakaskuntaa koskevien kysymysten ja palvelujen suhteen. Yhdistys pyrkii edistämään vertais- ja kokemusasiantuntijoiden koulutusta ja käyttöä tukimuotojen kehittämistarkoituksessa, sekä harjoittamaan tutkimustoimintaa tätä varten. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksytään yhdistyksen hallituksen toimesta hakemusten perusteella.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksytään yhdistyksen hallituksen toimesta hakemusten perusteella.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä, sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitukseen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

    ääntenlaskijaa

3. todennetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

    muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi

     tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10.käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Ydistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kätetään sen varat samaan tarkoitukseen.

​© 2016 HaKeRy

Hannu ja Kerttu ry | 040-128 1285 | Kuparisepänkatu 3, 04250 Kerava | toimisto (at) hannujakerttury.fi

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle